The Liebster Blog Award
Здравейте,
Ето ме след още една дълга пауза. Лято е, както споменах, а блогът за съжаление е едно от последните неща, за които се замислям от известно време. Нямам и поводи и време да творя, но мисля да променя нещата. Сега, след като загърбих важния ангажимент да защитя магистърска теза, вече се чувствам свободна и волна да правя каквото ми душа иска. Не че преди не можех, но сега е друго вече! И настроението е в повече, и времето също така.
А поводът за публикацията е страхотното признание, което получих преди известно време от симпатичната Sonia! Това е номинация за любим блог - нещо, което дори и не съм предполагала, че ще получа някой ден. Благодаря ти Соня! Това означава много за мен!

Номиниращият отразява пет свои любими блога, за да изрази по този начин възхищението си към тях. Номинират само тези, които вече са номинирани от друг! В отговор на тази номинация, дълго време мислех кои любими блогове да номинирам аз (освен нейния блог). Изискванията са да са за блогове, с по-малко от 200 почитателя, така че моят избор е следният:

  1. Betty J - Bettys Crafts
  2. Violet cloudlet
  3. Cvetulka - c v e t u l k a knits
  4. Красивите бижута и аксесоари
  5. Cleopatra design
Държа да подчертая, че номинираните не са разпределени по място и важност. Всички са ми еднакво любими!

Това е от мен! Надявам се да съм ви зарадвала!Hello,
Here I am, after another long pause. It's a summer time, as I said my blog is unfortunately one of the last things to think about it for a while. I do not have time and occasions to create, but I can change things. After I checked the important commitment to graduate master, now  I feel free to do what my heart wants. Not that I could not before, but now is differently. Now I have more mood and the time is any longer.

And the reason for the post is a great recognition I received some time ago from sympathetic Sonia! This is a nomination for favorite blog - something that does not even have imagined that one day I will get. Thank you Sonia! It means a lot to me!

Nominated reflects their five favorite blogs to express in this way their admiration for them. People who can nominate are only those who are nominated from another blogger! In response on this nomination, I thought long time which blogs to choose (besides Sonia's blog). The requirements are to nominate bloggers who have less than 200 followers, so that's my choice:


  1. Betty J - Bettys Crafts
  2. Violet cloudlet
  3. Cvetulka - c v e t u l k a knits
  4. Beautiful jewelry and accessories
  5. Cleopatra design
I want to specify that the nominees are not allocated by place and importance. They are all my favorites!
That's it! I hope to make you smile.
Thank you Sonia! Коментари